De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Coro­nacri­sis: hoe presteert Sto­ic vergeleken met andere beheerders?

Actieve ver­mo­gens­be­heerders claimen vaak dat zij juist in cri­sis­ti­jd van toegevoegde waarde zijn. Immers: passieve’ beheerders zoals Sto­ic vol­gen slaafs de werelde­conomie en duike­len dus samen met de dal­ende mark­ten kei­hard omlaag. Een zoge­heten actieve’ beleg­gingsstrate­gie kan de gevol­gen van zo’n koersval tot een min­i­mum beperken door actief in de juiste aan­de­len of oblig­aties te han­de­len. Maar klopt dit wel met de feiten?

Lat­en we de recente pub­li­caties van Ver​mo​gens​be​heer​.nl en Finner​.nl over de ren­de­mentsci­jfers van Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders over de eerste helft van 2020 er eens bij pakken: hier vin­dt u die van Ver​mo​gens​be​heer​.nl en hier die van Finner​.nl. We hebben het afgelopen half jaar helaas te mak­en gehad met de coro­nacri­sis, die een enorme impact heeft gehad op de finan­ciële mark­ten. Gevolg: negatieve ren­de­menten, natu­urlijk. Maar hoe presteert Calm Cap­i­tal Con­trol van Sto­ic in deze cri­sis­ti­jd in vergelijk­ing tot de rest van ver­mo­gens­be­herend Ned­er­land? Wie weet de schade het beste bin­nen de perken te houden? De feit­en spreken voor zich; bek­ijk de cijfers hieron­der maar:

De feit­en spreken voor zich.

In elk profiel presteert Sto­ic dus fors beter dan de gemid­delde Ned­er­landse Ver­mo­gens­be­heerder, zow­el vol­gens de cijfers van Finner​.nl als van Ver​mo​gens​be​heer​.nl. Ons neu­trale’ Sto­ic 50 profiel presteert vol­gens de cijfers van Finner​.nl zelfs meer dan 4% beter dan het gemid­delde van de ver­mo­gens­be­heerders in Nederland!

Deze cijfers onder­bouwen onze visie: volg sim­pel­weg de werelde­conomie, want dat werkt gewoon het beste. De finan­ciële mark­ten zijn namelijk niet te voor­spellen. Er is bijvoor­beeld nie­mand die de coro­nacri­sis heeft zien aankomen. Een actieve beleg­gingsstrate­gie, waar­bij men een voorkeur heeft voor bepaalde aan­de­len (of oblig­aties), of voor een bepaald moment van instap­pen of juist uit­stap­pen, heeft geen zin: dit zijn namelijk alti­jd han­delin­gen op basis van een verwacht­ing’, wat het­zelfde is als voor­spellen’. Maar wat de feit­en wél aan­to­nen: op de lange ter­mi­jn groeit de werelde­conomie alti­jd. Daarom sprei­den we bij Sto­ic uw ver­mo­gen sim­pel­weg in de hele werelde­conomie. Verder doen we dus niet zoveel. En dat blijkt dus zelfs in cri­sis­ti­jd de beste strate­gie te zijn. 

De oplet­tende lez­er zal nu opmerken dat de ren­de­mentsci­jfers die Ver​mo​gens​be​heer​.nl heeft gepub­liceerd een gemid­delde zijn. Er moeten dus (actieve) beheerders bestaan die het sig­nif­i­cant beter hebben gedaan dan de rest, miss­chien zelfs beter dan Stoic? 

Dat klopt inder­daad: die beheerders bestaan. Maar ga ze maar vin­den! Het is op voor­hand namelijk niet te voor­spellen welke ver­mo­gens­be­heerder beter zal presteren dan de rest. De ene keer zit ver­mo­gens­be­heerder A goed. De andere keer heeft ver­mo­gens­be­heerder B het geluk om het gelijk aan de zijde te hebben. Maar er bestaat geen enkele ver­mo­gens­be­heerder die con­se­quent beter presteert dan de markt, sim­pel­weg omdat de markt niet voor­spel­baar is. En dus kun je de markt maar beter gewoon vol­gen, zoals wij bij Sto­ic dat doen. Dat betekent ver­lies accepteren in tij­den van cri­sis – zij het een relatief gematigd ver­lies, van­wege de ultieme sprei­d­ing in de hele werelde­conomie die we hanteren. En ver­vol­gens vertrouwen we op het feit dat op de lan­gere ter­mi­jn de werelde­conomie alti­jd groeit. 

Wellicht bent u een zéér kri­tis­che lez­er. U bedenkt zich dan vast, dat het gemid­delde ren­de­ment van de Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders zow­el actieve als passieve ver­mo­gens­be­heerders omvat. Dus het feit dat we bij Sto­ic beter presteren dan de gemid­delde Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerder is leuk, maar dat wil nog niet zeggen dat onze vorm van extreem passief beleggen con­se­quent beter werkt. Want in het gemid­delde cijfer wor­den immers ook andere passieve beheerders meegewogen. 

Klopt. Sterk­er nog: als u in het Finner artikel wat verder naar bene­den scrolt, dan ziet u dat daar een vergelijk­ing wordt gemaakt tussen de resul­tat­en van actieve beheerders ver­sus passieve beheerders. Gek genoeg zijn de ver­schillen min­der groot dan u wellicht verwacht naar aan­lei­d­ing van ons eigen jubelver­haal over onze extreme vorm van passief beleggen. Sterk­er nog: op het defen­sieve profiel presteren de actieve beheerders zelfs beter dan de passieve ver­mo­gens­be­heerders! Hoe valt dit te rij­men met onze over­tuig­ing dat extreem passief beleggen alti­jd het beste werkt? 

Wel­nu, dat heeft vooral te mak­en met de defin­i­tie van wat passief ver­mo­gens­be­heer’ pre­cies is. De meeste ver­mo­gens­be­heerders die door Finner​.nl onder het kop­je passief’ wor­den ingedeeld, zijn vol­gens onze strik­te opvat­ting lang niet alti­jd écht passief. Er bestaan bijvoor­beeld ver­mo­gens­be­heerders die uw ver­mo­gen beleggen in een zorgvuldige selec­tie van 500 aan­de­len, om ver­vol­gens niets meer te doen: niet tussen­ti­jds in- of uit­stap­pen in de betr­e­f­fende aan­de­len. En ook niet wat meer geld in het ene aan­deel stop­pen ten koste van het andere. Het betekent wel: gewoon afwacht­en hoe het port­fo­lio van 500 aan­de­len zich gedurende de tijd ontwikkeld. Dat is hart­stikke passief’ toch?

Dat is zek­er passief, want er wordt niet tussen­ti­jds gehan­deld. Maar dat is niet wat we bij Sto­ic écht passief’ vin­den. Want: het feit dat men een selec­tie maakt voor 500 spec­i­fieke aan­de­len is vol­gens onze visie al een voor­spel­lende’ keuze en daarmee een actieve’ beleg­gingsstrate­gie: immers, waarom kiest men spec­i­fiek voor deze 500 aan­de­len en niet voor andere aan­de­len? Bij Sto­ic geloven we niet in dergelijke voor­spellin­gen. Wij beleggen uw ver­mo­gen enkel in een exacte kopie van de volledi­ge werelde­conomie. Dat is pas écht passief beleggen. Of miss­chien moeten we dat dan Voor­spellingsloos Beleggen’ gaan noe­men. Hoe dan ook: de recente ren­de­mentsci­jfers bewi­jzen wederom dat het werkt. 

Lees in dit artikel meer over actief en passief beleggen en het ver­schil met onze manier van beleggen: Calm Cap­i­tal Control. 

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.