De stoïcijnse blik 9 minuten lezen

Het ver­schil tussen actief beleggen, passief beleggen en Calm Cap­i­tal Con­trol van Stoic.

Actief beleggen’ en passief beleggen’ zijn twee ter­men die u veel hoort in de wereld van het ver­mo­gens­be­heer. Actief wordt geas­so­cieerd met meer risi­co en met hogere ren­de­menten. Passief wordt gezien als veilig, maar met lagere ren­de­menten. Actief klinkt cool. Passief heeft een saaie rep­u­tatie. Hoe komt dat? En wat is nu pre­cies het ver­schil met Calm Cap­i­tal Con­trol van Sto­ic? In dit artikel leggen we uit hoe het zit. 

Wat is actief beleggen?

Zoals de term al doet ver­moe­den is actief beleggen’ een beleg­gingsstrate­gie waar­bij er, op basis van verwachtin­gen over de waardeon­twik­kel­ing van indi­vidu­ele aan­de­len, voort­durend in aan­de­len wordt gehan­deld. Komt Apple bin­nenko­rt met een nieuw prod­uct en zijn de verwachtin­gen hoogges­pan­nen? Hop: snel die Apple aan­de­len kopen. Valt de koerssti­jging van Apple na de pro­duct­in­tro­duc­tie toch wat tegen? Snel weer eruit, want er wacht ergens anders weer een nieuwe gouden kans! Actieve beleg­gers proberen dus te voor­spellen’ wat koersen in de nabi­je toekomst gaan doen. Met andere woor­den: als de ver­schil­lende mark­ten, zoals de Amerikaanse aan­de­len­beurs of de AEX, visvi­jvers zouden zijn, dan kiest een actieve beleg­ger een bepaalde vijver (een markt dus) en probeert dan in die vijver de beste vis­sen te van­gen (het beste aan­deel). Dit idee, dus:

Bij actief beleggen probeert men de beste vis in de vijver te vinden.

Het doel van actief beleggen.

Al dit gespeculeer is natu­urlijk gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk ren­de­ment. Het ultieme doel, de heilige graal van de actieve beleg­ger, is om de markt te ver­slaan’, zoals dat zo mooi in beurs­jar­gon heet: een hoger ren­de­ment behalen dan het ren­de­ment dat door de markt zelf wordt gere­aliseerd. Dat klinkt alle­maal heel sto­er: alsof een aan­de­len­han­de­laar na een hec­tis­che han­dels­dag die hij door­brengt achter een muur van beeld­scher­men, con­tinu schree­uwend in tien ver­schil­lende tele­foons, als een held uit de stri­jd tevoorschi­jn komt: de markt is ver­sla­gen! De hedge fund man­ag­er uit het einde van de twintig­ste eeuw is de ver­per­soon­lijk­ing van de actieve beleg­gingsstrate­gie: met een hoop lef en een zoge­naamde vision­aire blik op de beurs wist hij (alti­jd een hij’) heel veel mensen de porte­mon­nee te lat­en trekken om gebruik te mak­en van zijn voor­spel­lende gaven. En daar ver­di­ende hij miljoe­nen mee. Kijk de film Wall Street’ uit 1987 van Oliv­er Stone er maar op na. Maar of zijn klanten er beter van werden…?

Wat is passief beleggen?

Passief beleggen’ is min of meer het tegen­overgestelde. Bij passief beleggen wordt er geld in aan­de­len en/​of oblig­aties belegd, om ver­vol­gens niet of nauwelijks nog te han­de­len. Vaak wor­den er bij passief beleggen zoge­naamde Index Track­ers’, ook vaak ETF’s genoemd, gebruikt. ETF staat voor Exchange Trad­ed Fund’: een mand­je met ver­schil­lende aan­de­len van beursgeno­teerde bedri­jven, vaak ron­dom een bepaald the­ma’, zoals duurza­amheid, of een bepaalde indus­trie of een mand­je met alle aan­de­len van een spec­i­fieke beurs, zoals de AEX. Met ETF’s kunt u dus beursin­dex­en zoals de AEX vol­gen: u vol­gt daarmee de koersen van alle bedri­jven wiens aan­de­len op de AEX ver­han­deld wor­den. Als de AEX 1% sti­jgt, sti­jgt de AEX-ETF met 1%. 

Als u er bijvoor­beeld van over­tu­igd bent dat duurzame bedri­jven de toekomst hebben, dan kunt u met het iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF” (mooie of begri­jpelijke merk­na­men zijn nog niet door­dron­gen in de finan­ciële wereld) in één keer uw geld beleggen in 1.490 duurzame bedri­jven in de ontwikkelde mark­ten. Het zou mon­niken­werk zijn om al deze losse aan­de­len indi­vidueel aan te schaf­fen, om over de bijbe­horende trans­ac­tiekosten nog maar te zwi­j­gen. Passief beleggen met ETF’s is daarmee een­voudig, maar dus ook heel goed­koop, waar­door er net­to meer ren­de­ment overblijft. 

Om de eerderge­noemde visvi­jver beeld­spraak te gebruiken: ter­wi­jl een actieve beleg­ger dus probeert te voor­spellen welk indi­vidu­ele aan­deel knet­ter­hard gaat sti­j­gen in waarde, kiest een passieve beleg­ger bewust voor een vijver met meerdere vis­sen (in ons iShares-voor­beeld dus een groep van 1.490 duurzame bedri­jven), om ver­vol­gens niet zozeer de beste vis­sen, maar sim­pel­weg ALLE vis­sen in die vijver te van­gen. Een passieve beleg­ger neemt daarmee dus genoe­gen met het ren­de­ment van de vijver / markt: de markt vol­gen’ heet dat dan. Saai. Bor­ing. Stof­fig. Niet span­nend. Maar het is wel een stuk min­der risi­co­vol dan actief beleggen, omdat het geld in meerdere aan­de­len gespreid wordt:

Bij passief beleggen kiest men voor een spec­i­fieke vijver, waarin men alle vis­sen vangt.

Is Calm Cap­i­tal Con­trol’ het­zelfde als passief beleggen?

Veel mensen hebben de indruk dat we bij Sto­ic ook aan passief beleggen doen, omdat er bij Sto­ic ook niet tot nauwelijks gehan­deld wordt. Maar niets is min­der waar: bij Sto­ic vin­den we passief beleggen namelijk bij lange na niet passief genoeg. Het feit dat men in het boven­staande voor­beeld een selec­tie heeft gemaakt voor 1.490 spec­i­fieke duurzame aan­de­len is vol­gens onze visie al een​‘voor­spel­lende’ keuze: men voor­spelt daarmee feit­elijk dat duurzame aan­de­len in ontwikkelde mark­ten de toekomst hebben. Welbeschouwd ver­schilt passsief beleggen dus niet zoveel van een​‘actieve’ beleg­gingsstrate­gie: in plaats van die ene vis, probeert men die ene markt, waar­van men denkt dat die het goed gaat doen, te vin­den. Con­clusie: niet alleen actieve, maar ook passieve beleg­gers gokken op basis van voorspellingen. 

Nie­mand heeft een glazen bol.

En daarin zit pre­cies het prob­leem: vol­gens onze beleg­gings­filosofie heeft voor­spellen totaal geen zin. Nie­mand heeft immers een feil­loze glazen bol om de toekomst te voor­spellen, want glazen bollen bestaan alleen in sprook­jes. Ster­velin­gen zoals wij, uzelf, maar ook de zelfverk­laarde beurs­go­eroes hebben gewoon geluk. Of pech. Nie­mand weet wat de pri­js van een aan­deel gaat doen. 

Dat komt, omdat het samen­spel van fac­toren dat de pri­js van een aan­deel bepaalt enorm com­plex is gewor­den. Gechargeerd gesteld: in 1910 werd sim­pel­weg naar de resul­tat­en van een bedri­jf gekeken. Zagen die er goed uit, dan was het ver­standig om een aan­deel van dat bedri­jf te kopen. Maar nu is de pri­js van een aan­deel van veel meer fac­toren afhanke­lijk dan enkel de bedri­jf­s­re­sul­tat­en. De wereld is in rap tem­po geglob­aliseerd en inter­net zorgt ervoor dat infor­matie steeds sneller wordt ver­spreid. Dat maakt het speelveld van bedri­jven en hun aan­de­len steeds ingewikkelder. De pri­js van een aan­deel is bijvoor­beeld afhanke­lijk van het mon­e­taire kli­maat, aller­lei cul­turele en tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen, de invloed die beslissin­gen van hele grote beleg­gings­fond­sen hebben op de mark­ten, onvoor­spel­bare wereldge­beurtenis­sen en natu­ur­ram­p­en, maar ook com­put­ers die super­snel geau­toma­tiseerd han­de­len op de beurs, waar­door je als mens alti­jd het nakijken hebt, ga zo maar door. U zult begri­jpen: het is inmid­dels nage­noeg onmo­gelijk (behalve met voorken­nis en dat is straf­baar) om de markt als geheel con­tinu en con­sis­tent voor te zijn.

Daarom is het tijd voor Calm Cap­i­tal Control.

Kor­tom: voor­spellen, of dat nu op een actieve of een passieve manier gebeurt, werkt niet meer. Maar wat werkt dan nog wel? Heel sim­pel: er zit niks anders op dan let­ter­lijk de hele werelde­conomie’ te kopen. Want afzon­der­lijke aan­de­len en mark­ten schom­me­len op korte ter­mi­jn onvoor­spel­baar alle kan­ten op, maar de werelde­conomie groeit uitein­delijk op de lange ter­mi­jn alti­jd. En dat is de essen­tie van wat wij Calm Cap­i­tal Con­trol’ noe­men. Om bij het visvi­jver voor­beeld te bli­jven: wij beleggen uw ver­mo­gen in alle vijvers waarin we alle vis­sen van­gen. Ter­wi­jl de passieve beleg­ger vaak voor één vijver kiest en de actieve beleg­ger voor die ene allerbeste vis in die ene vijver:

Bij Sto­ic vis­sen we in alle vijvers op alle vissen.

Bij Sto­ic zijn we niet afhanke­lijk van geluk of pech.

In tegen­stelling tot de actieve en passieve beleg­ger die zich dus baseren op voor­spelin­gen’, zijn we met de beleg­gings­filosofie van Sto­ic hele­maal niet afhanke­lijk van geluk of pech. Koersen die op de korte ter­mi­jn sti­j­gen of dalen – waar de actieve beleg­ger zich zo druk over­maakt –: het zal ons worst wezen. Ons kalme, stoï­ci­jnse uit­gangspunt is dat er op de korte ter­mi­jn van alles en nog wat kan gebeuren (zie de coro­nacri­sis), maar dat uitein­delijk op de lan­gere ter­mi­jn de werelde­conomie alti­jd groeit. Daarom beleggen we uw ver­mo­gen zoveel mogelijk in de hele werelde­conomie: uw ver­mo­gen groeit op die manier immers mee met de inflatie en de werelde­conomie. Dat is goed voor uw gemoed­srust, maar ook voor uw ver­mo­gen. Want alhoewel actieve beleg­gers soms het geluk van een enorme klap­per hebben, toont onder­zoek na onder­zoek aan dat ze op de lange ter­mi­jn er toch ook heel vaak naast zit­ten, waar­door het uitein­delijke net­toren­de­ment (dus na aftrek van alle han­del­skosten) veel lager is dan bij onze manier van beleggen. Lees dit artikel maar, waarin we onze eigen ren­de­menten vergelijken met het gemid­delde van alle Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders: de cijfers liegen er niet om :-).

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.