Nieuwsupdate 29 juni 2020 2 minuten lezen

Sto­ic scoort hoog op klanttevredenheid.

Ver​mo​gens​be​heer​.nl verza­melt sinds 2015 door­lopend ervarin­gen en beo­ordelin­gen van klanten over hun ver­mo­gens­be­heerder. Ze doen dit in samen­werk­ing met het onafhanke­lijke onder­zoeks­bu­reau Feed­dex. Uit de laat­ste cijfers blijkt: Sto­ic scoort een 8,4 als rap­port­ci­jfer.

Op dit moment heeft Ver​mo​gens​be​heer​.nl van 8.422 klanten een beo­ordel­ing ont­van­gen over 118 ver­schil­lende ver­mo­gens­be­heerders in Ned­er­land. Zak­en als kwaliteit van de dien­stver­len­ing, infor­matievoorzien­ing, en waar voor uw geld’ wor­den uit­gevraagd bij klanten. Gemid­deld scoort de Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerder een 7,1. Sto­ic scoort daar met een 8,4 als rap­port­ci­jfer dus ver boven. Het beste scoort Sto­ic op waar voor uw geld’: dat kri­jgt een rap­port­ci­jfer 9. Logisch, want we hanteren de laag­ste kosten in de markt. Zie hieron­der het volledi­ge overzicht van onze rap­port­ci­jfers op 29 juni 2020, afgezet tegen de markt (klik voor vergroting):

De rap­port­ci­jfers van Sto­ic vergeleken met het gemid­delde cijfer van alle vermogensbeheerders.


Nog inter­es­san­ter wordt het als we kijken naar de NPS: De Net Pro­mot­er Score. Deze wordt berek­end door klanten één vraag voor te leggen: Hoe waarschi­jn­lijk is het dat u ons zult aan­beve­len aan een vriend of col­le­ga? Om antwo­ord te geven kan de klant een score van 0 t/​m 10 invullen. 

Ver­vol­gens wor­den de scores verdeeld in drie groepen:

  1. Pro­mo­tors: respon­den­ten die een score 9 of 10 hebben gegeven.
  2. Neu­trals: respon­den­ten die een score 7 of 8 hebben gegeven.
  3. Crit­i­ci: respon­den­ten die een score 0 t/​m 6 hebben gegeven.

De score wordt daar­na als vol­gt berek­end: NPS = % pro­mot­ers — % critici

Het ein­dresul­taat is dus geen frac­tie van het geheel. Daarom kan de NPS niet uitge­drukt wor­den met een per­cent­ageteken. Of de score als goed kan wor­den beschouwd ver­schilt per sec­tor. De energiesec­tor (gemid­deld ‑50) behaalt namelijk een lagere net pro­mot­er score dan de super­mark­t­sec­tor (gemid­deld +1). Het is daarom van belang de net pro­mot­er score af te zetten tegen de scores in de sector.

Hieron­der ziet u de NPS van Sto­ic, afgezet tegen het gemid­delde van Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders (klik voor ver­grot­ing). Spreekt wederom boekde­len, toch?

De data die de hoge NPS score van Sto­ic verklaren.Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.