De stoïcijnse blik 9 minuten lezen

Het verschil tussen actief beleggen, passief beleggen en Calm Capital Control.

Actief beleggen’ en passief beleggen’ (ook wel aangeduid als index­be­leggen’) zijn termen die u veel hoort in de wereld van het vermo­gens­beheer. Actief wordt geasso­cieerd met meer risico en met hogere rende­menten. Passief wordt gezien als veilig, maar met lagere rende­menten. Actief klinkt cool. Passief heeft een saaie reputatie. Hoe komt dat? En wat is nu precies het verschil met Calm Capital Control van Stoic? In dit artikel leggen we uit hoe het zit. 

Wat is actief beleggen?

Zoals de term al doet vermoeden is actief beleggen’ een beleg­gings­stra­tegie waarbij er, op basis van verwach­tingen over de waarde­ont­wik­keling van indivi­duele aandelen, voort­durend in aandelen wordt gehandeld. Komt Apple binnenkort met een nieuw product en zijn de verwach­tingen hoogge­spannen? Hop: snel die Apple aandelen kopen. Valt de koers­stijging van Apple na de product­in­tro­ductie toch wat tegen? Snel weer eruit, want er wacht ergens anders vast weer een nieuwe gouden kans! Actieve beleggers proberen dus te voorspellen’ wat koersen in de nabije toekomst gaan doen. Met andere woorden: als de verschil­lende markten, zoals de Ameri­kaanse aande­len­beurs of de AEX, visvijvers zouden zijn, dan kiest een actieve belegger een bepaalde vijver (een markt dus) en probeert dan in die vijver de beste vissen te vangen (het beste aandeel). Dit idee, dus:

Actief Beleggen
Bij actief beleggen probeert men de beste vis in de vijver te vinden

Het doel van actief beleggen.

Al dit gespe­culeer is natuurlijk gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Het ultieme doel, de heilige graal van de actieve belegger, is om de markt te verslaan’, zoals dat zo mooi in beurs­jargon heet: een hoger rendement behalen dan het rendement dat door de markt zelf wordt gerea­li­seerd. Dat klinkt allemaal heel stoer: alsof een aande­len­han­delaar na een hectische handelsdag die hij doorbrengt achter een muur van beeld­schermen, continu schreeuwend in tien verschil­lende telefoons, als een held uit de strijd tevoor­schijn komt: de markt is verslagen! De hedge fund manager uit het einde van de twintigste eeuw is de verper­soon­lijking van de actieve beleg­gings­stra­tegie: met een hoop lef en een zogenaamde visio­naire blik op de beurs wist hij (altijd een hij’) heel veel mensen de porte­monnee te laten trekken om gebruik te maken van zijn voorspel­lende gaven. En daar verdiende hij miljoenen mee. Kijk de film Wall Street’ uit 1987 van Oliver Stone er maar op na. Maar of zijn klanten er beter van werden…?

Wat is passief beleggen?

Passief beleggen’ is min of meer het tegen­over­ge­stelde. Bij passief beleggen wordt er geld in aandelen en/​of obligaties belegd, om vervolgens niet of nauwe­lijks nog te handelen. Vaak worden er bij passief beleggen zogenaamde Index Trackers’, ook vaak ETF’s genoemd, gebruikt. ETF staat voor Exchange Traded Fund’: een mandje met verschil­lende aandelen van beurs­ge­no­teerde bedrijven, vaak rondom een bepaald thema’, zoals duurzaamheid, of een bepaalde industrie of een mandje met alle aandelen van een speci­fieke beurs, zoals de AEX. Vandaar dat passief beleggen ook wel Index­be­leggen’ wordt genoemd. Met ETF’s kunt u dus beurs­in­dexen zoals de AEX volgen: u volgt daarmee de koersen van alle bedrijven wiens aandelen op de AEX verhandeld worden. Als de AEX 1% stijgt, stijgt de AEX-ETF met 1%. 

Als u er bijvoor­beeld van overtuigd bent dat duurzame bedrijven de toekomst hebben, dan kunt u met het iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF” (mooie of begrij­pe­lijke merknamen zijn nog niet doordrongen in de finan­ciële wereld) in één keer uw geld beleggen in 1.490 duurzame bedrijven in de ontwik­kelde markten. Het zou monni­kenwerk zijn om al deze losse aandelen indivi­dueel aan te schaffen, om over de bijbe­ho­rende trans­ac­tie­kosten nog maar te zwijgen. Passief beleggen met ETF’s is daarmee eenvoudig, maar dus ook heel goedkoop, waardoor er netto meer rendement overblijft. 

Om de eerder­ge­noemde visvijver beeld­spraak te gebruiken: terwijl een actieve belegger dus probeert te voorspellen welk indivi­duele aandeel knetterhard gaat stijgen in waarde, kiest een passieve belegger bewust voor een vijver met meerdere vissen (in ons iShares-voorbeeld dus een groep van 1.490 duurzame bedrijven), om vervolgens niet zozeer de beste vissen, maar simpelweg ALLE vissen in die vijver te vangen. Een passieve belegger neemt daarmee dus genoegen met het rendement van de vijver / markt: de markt volgen’ heet dat dan. Saai. Boring. Stoffig. Niet spannend. Maar het is wel een stuk minder risicovol dan actief beleggen, omdat het geld in meerdere aandelen gespreid wordt:

Passief Beleggen
Bij passief beleggen kiest men voor een speci­fieke vijver, waarin men alle vissen vangt.

Is Calm Capital Control’ hetzelfde als passief beleggen?

Veel mensen hebben de indruk dat we bij Stoic ook aan passief beleggen doen, omdat er bij Stoic ook niet tot nauwe­lijks gehandeld wordt. Maar niets is minder waar: bij Stoic vinden we passief beleggen namelijk bij lange na niet passief genoeg. Het feit dat men in het boven­staande voorbeeld een selectie heeft gemaakt voor 1.490 speci­fieke duurzame aandelen is volgens onze visie al een​‘voorspel­lende’ keuze: men voorspelt daarmee feitelijk dat duurzame aandelen in ontwik­kelde markten de toekomst hebben. Welbe­schouwd verschilt passsief beleggen dus niet zoveel van een​‘actieve’ beleg­gings­stra­tegie: in plaats van die ene vis, probeert men die ene markt, waarvan men denkt dat die het goed gaat doen, te vinden. Conclusie: niet alleen actieve, maar ook passieve beleggers gokken op basis van voorspellingen. 

Niemand heeft een glazen bol.

En daarin zit precies het probleem: volgens onze beleg­gings­fi­lo­sofie heeft voorspellen totaal geen zin. Niemand heeft immers een feilloze glazen bol om de toekomst te voorspellen, want glazen bollen bestaan alleen in sprookjes. Sterve­lingen zoals wij, uzelf, maar ook de zelfver­klaarde beurs­goeroes hebben gewoon geluk. Of pech. Niemand weet wat de prijs van een aandeel gaat doen. 

Dat komt, omdat het samenspel van factoren dat de prijs van een aandeel bepaalt enorm complex is geworden. Gechar­geerd gesteld: in 1910 werd simpelweg naar de resul­taten van een bedrijf gekeken. Zagen die er goed uit, dan was het verstandig om een aandeel van dat bedrijf te kopen. Maar nu is de prijs van een aandeel van veel meer factoren afhan­kelijk dan enkel de bedrijfs­re­sul­taten. De wereld is in rap tempo geglo­ba­li­seerd en internet zorgt ervoor dat infor­matie steeds sneller wordt verspreid. Dat maakt het speelveld van bedrijven en hun aandelen steeds ingewik­kelder. De prijs van een aandeel is bijvoor­beeld afhan­kelijk van het monetaire klimaat, allerlei culturele en techno­lo­gische ontwik­ke­lingen, de invloed die beslis­singen van hele grote beleg­gings­fondsen hebben op de markten, onvoor­spelbare wereld­ge­beur­te­nissen en natuur­rampen, maar ook computers die supersnel geauto­ma­ti­seerd handelen op de beurs, waardoor je als mens altijd het nakijken hebt, ga zo maar door. U zult begrijpen: het is inmiddels nagenoeg onmogelijk (behalve met voorkennis en dat is strafbaar) om de markt als geheel continu en consistent voor te zijn.

Daarom is het tijd voor Calm Capital Control.

Kortom: voorspellen, of dat nu op een actieve of een passieve manier gebeurt, werkt niet meer. Maar wat werkt dan nog wel? Heel simpel: er zit niks anders op dan letterlijk de hele wereld­eco­nomie’ te kopen. Want afzon­der­lijke aandelen en markten schom­melen op korte termijn onvoor­spelbaar alle kanten op, maar de wereld­eco­nomie groeit uitein­delijk op de lange termijn altijd. En dat is de essentie van wat wij Calm Capital Control’ noemen. Om bij het visvijver voorbeeld te blijven: wij beleggen uw vermogen in alle vijvers waarin we alle vissen vangen. Terwijl de passieve belegger vaak voor één vijver kiest en de actieve belegger voor die ene aller­beste vis in die ene vijver:

Calm Capital Control
Bij Calm Capital Control vangen we simpelweg alle vissen in alle vijvers wereldwijd.

Bij Stoic zijn we niet afhan­kelijk van geluk of pech.

In tegen­stelling tot de actieve en passieve belegger die zich dus baseren op voorspe­lingen’, zijn we met de beleg­gings­fi­lo­sofie van Stoic helemaal niet afhan­kelijk van geluk of pech. Koersen die op de korte termijn stijgen of dalen – waar de actieve belegger zich zo druk overmaakt –: het zal ons worst wezen. Ons kalme, stoïcijnse uitgangspunt is dat er op de korte termijn van alles en nog wat kan gebeuren (zie de corona­crisis), maar dat uitein­delijk op de langere termijn de wereld­eco­nomie altijd groeit. Daarom beleggen we uw vermogen zoveel mogelijk in de hele wereld­eco­nomie: uw vermogen groeit op die manier immers mee met de inflatie en de wereld­eco­nomie. Dat is goed voor uw gemoedsrust, maar ook voor uw vermogen. Want alhoewel actieve beleggers soms het geluk van een enorme klapper hebben, toont onderzoek na onderzoek aan dat ze op de lange termijn er toch ook heel vaak naast zitten, waardoor het uitein­de­lijke netto­ren­dement (dus na aftrek van alle handels­kosten) veel lager is dan bij onze manier van beleggen. Lees dit artikel maar, waarin we onze eigen rende­menten verge­lijken met het gemid­delde van alle Neder­landse vermo­gens­be­heerders: de cijfers liegen er niet om :-).

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief:

Bedankt. We hebben uw inschrijving ontvangen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.